Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Michal Pazúrik so sídlom Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka
IČ: 55 393 306, DIČ: 1128948480,
tel.: +421 948 409 996, email: info@svetexotiky.sk
(ďalej len „predávajúci“)

1. Základné ustanovenia
a) Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.svetexotiky.sk (ďalej len „webová stránka“).
b) Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji vstupeniek na akékoľvek kultúrne, spoločenské, športové alebo iné podujatia (ďalej len „Podujatia“) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.svetexotiky.sk.
c) Kontaktovať predajcu znamená kontaktovať poverenú osobu telefonicky na jej konkrétne telefónne číslo alebo e-mail, ak je kupujúcemu známe, alebo na všeobecné telefónne číslo alebo e-mail uvedené v sekcii Kontakt na webovej stránke.
d) Tieto obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predajcom, a kupujúci nákupom vstupeniek súčasne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že berie výslovne na vedomie, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou zmluvného ujednania medzi ním a predajcom.
e) Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Predmet zmluvy
a) Predmetom zmluvy je záväzok predajcu dodávať kupujúcemu vstupenky na nim zvolené Podujatie v počte požadovanom kupujúcim a záväzok kupujúceho uhradiť vstupné za vstupenky.
b) Kúpna zmluva sa uzatvára zaplatením vstupného zo strany kupujúceho.
c) Predajca sa zaväzuje dodávať kupujúcemu vstupenky bez zbytočného odkladu po zaplatení vstupného, pričom v prípade nákupu cez internet budú vstupenky dodané v elektronickej podobe na e-mail zadaný kupujúcim. Kupujúci nemá nárok na dodanie vstupeniek skôr, než bude uhradená cena za vstupenku na Podujatie v plnej výške na bankový účet predávajúceho.
d) Doručením vstupeniek kupujúcemu zo strany predajcu sú všetky záväzky predajcu vyplývajúce z kúpnej zmluvy splnené.
e) Vstupenky nie sú zasielané poštou, ani na dobierku.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s Podujatím, na ktoré sú vstupenky zakúpené
a) Predajca je organizátorom jednotlivých Podujatí, na ktoré sú vstupenky predávané. Nákupom vstupenky na Podujatie vzniká právny vzťah medzi kupujúcim a predajcom ako organizátorom tohto Podujatia. Predajca nesie zodpovednosť za plnenie povinností organizátora podujatia, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predajcom ako organizátorom Podujatia.
b) Kupujúci sa nákupom vstupenky zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené predajcom ako organizátorom Podujatia. Ďalej sa kupujúci nákupom vstupenky zaväzuje podrobiť sa prevádzkovému a návštevnému poriadku miesta konania Podujatia.
c) Predajcovi ako organizátorovi každého Podujatia je vyhradené právo na zmenu jej programu, termínu a miesta konania. Nákupom vstupenky berie zákazník toto právo predajcu ako organizátorovi na vedomie.
d) Za platnosť a pravosť vstupeniek zakúpených mimo webovej stránky predajcu neodpovedá.
e) Postup pri nákupe vstupeniek a platobné podmienky
f) Cena za každú vstupenku je uvedená pri každom Podujatí samostatne. Pri každom Podujatí sú uvedené aj prípadné vedľajšie poplatky spojené s nákupom vstupenky.
g) V prípade nákupu vstupenky prostredníctvom webovej stránky je platba za vstupenku možná iba platobnou kartou, ktorá umožňuje uskutočňovať nákupy platobnou kartou cez internet, alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predajcu.
h) Predajca nezodpovedá za prípadné náklady kupujúceho spojené s nákupom vstupenky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu kupujúceho a banky, ktorá kupujúcemu vydala platobnú kartu, prípadne ktorá vede pre kupujúceho bankový účet, prostredníctvom ktorého uskutočnil kupujúci úhradu vstupného.
ch) Vstupenky sa na dobierku nezasielajú.
i) Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predajcom a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
j) Predajca si vyhradzuje právo zrušiť podujatie bez nároku na vzniknuté škody a újmy kupujúcemu okrem ceny vstupeniek. Obzvlášť ak je k tomu donútený nepredvídateľnými podmienkami (napr. rozhodnutie vlády, výnimočný stav, krízový stav, pohroma, nesplnenie podmienok pre usporiadanie tohto druhu podujatí atď.)

4. Odstúpenie od zmluvy
a) Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a to vzhľadom na to, že ide o zmluvu o využití voľného času a plnenie je podnikateľom, teda v tomto prípade organizátorom Podujatia, poskytované v určenom termíne.
b) Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

5. Reklamačný poriadok
a) Všetky reklamácie vstupeniek zakúpených prostredníctvom webových stránok sa riadia týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom uvedeným v tomto článku 5.
b) Kupujúci má nárok na vrátenie vstupného za vstupenku len v nižšie uvedených prípadoch a za nižšie uvedených podmienok.
c) Kupujúci nemá nárok na výmenu vstupenky. V prípade poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iného znehodnotenia vstupenky nebude vstupenka nahradená novou a kupujúcemu nebude poskytnutá náhrada.
d) Predajca nezodpovedá za to, že kupujúcemu nebude doručená vstupenka z dôvodov spočívajúcich na strane kupujúceho, najmä z dôvodov, že nebude možné vstupenku kupujúcemu doručiť na kupujúcim zadaný e-mail (napr. preplnená schránka, spam filter atď.).
e) V prípade, že kupujúci neobdržal vstupenku najneskôr do 2 hodín po úplnom uhradení vstupného, t.j. pripísaní plnej predajnej ceny vstupenky na účet predajcu, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od dňa uplynutia vyššie uvedenej lehoty na doručenie vstupenky, kontaktovať predajcu a oznámiť mu, že neobdržal uhradenú vstupenku. Za týmto účelom je kupujúci povinný uviesť predajcovi meno a e-mail, ktoré uvedel ako kontaktné, resp. identifikačné údaje pri nákupe vstupenky. V prípade, že predajca zistí, že vstupenka skutočne nebola kupujúcemu doručená, bude postupované ďalej spôsobom uvedeným nižšie v tomto odseku f) alebo g).
f) Predajca sa zaväzuje najneskôr do 24 hodín, najviac však 1 hodinu pred začiatkom Podujatia, zaslať kupujúcemu znovu vstupenku na kupujúcim zadaný e-mail.
g) V prípade, že už došlo ku konaniu Podujatia, zaväzuje sa predajca vrátiť kupujúcemu uhradené vstupné, najneskôr do 14 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
h) V prípade, že zo strany predajcu ako organizátora dôjde k úplnému zrušeniu Podujatia, bude kupujúci, ktorý predajcovi poskytol svoj kontakt (e-mail, telefón, poštová adresa, fax atď.), prostredníctvom tohto kontaktu oboznámený o tom, že Podujatie je zrušené. Predajca nezodpovedá kupujúcemu za to, že ho nebude možné prostredníctvom tohto kontaktu včas zastať, alebo ak kupujúci obdrží včas odoslané oboznámenie o zrušení Podujatia s oneskorením.
ch) Ak zo strany predajcu ako organizátora dôjde k úplnému zrušeniu Podujatia, bude predajca vracať nižšie popísaným spôsobom vstupné v plnom rozsahu.
i) V prípade splnenia podmienok na vrátenie vstupného podľa odseku 7 tohto reklamačného poriadku bude vstupné kupujúcemu vrátené prostredníctvom platobnej karty, ktorou bola uskutočnená úhrada vstupného, a v prípade platby bankovým prevodom na bankový účet, z ktorého bolo vstupné odoslané. K vráteniu plnej ceny vstupného uhradeného kupujúcim dôjde najneskôr do 14 dní od dňa, keď došlo k zrušeniu Podujatia.

6. Ochrana osobných údajov
a) Predajca spracováva osobné údaje kupujúceho z dôvodu plnenia zmluvného vzťahu medzi ním a kupujúcim v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/679 o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu, v akom mu ich kupujúci poskytol; v najväčšom možnom rozsahu to sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu alebo platobnej karty. Minimálny rozsah osobných údajov, ktorý si predajca vyhradzuje ako podmienku uzavretia zmluvy a v ktorom je kupujúci povinný poskytnúť svoje osobné údaje, je tvorený týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko, e-mailová adresa. Číslo bankového účtu alebo číslo platobnej karty sú evidované bez väzby na ostatné osobné údaje v účtovníctve na bankových výpisoch predajcu a tieto osobné údaje ďalej nie sú akýmkoľvek spôsobom spracovávané.
b) Konkrétne sa jedná o tieto čiastkové účely spracovania osobných údajov:

  • doručenie vstupenky kupujúcemu, zasielanie informácií a upozornení týkajúcich sa Podujatia a jeho zmeny
  • vybavenie reklamácií a vrátenie vstupného
  • vystavenie daňového dokladu o zaplatení vstupného
  • zaznamenávanie nákupov, vrátane informácií o kúpených vstupenkách a cenách za ne, na účely daňového vykazovania
  • vedenie účtovníctva a daňového evidovania

c) Predajca sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho nezverejní tretím osobám s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr. poskytnutie osobných údajov dopravnej spoločnosti na doručenie vstupenky kupujúcemu) alebo na základe právneho predpisu.
d) Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomnou formou alebo e-mailom zaslaným na adresu predajcu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Odstúpenie od súhlasu so spracovaním osobných údajov neovplyvní zákonnosť spracovania osobných údajov, ktorého zákonnosť bola založená na súhlase, pred jeho odvolaním.
e) Kupujúci je povinný informovať predajcu o akýchkoľvek zmenách v osobných údajoch, ktoré boli poskytnuté predajcovi.
f) Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi predajcom a kupujúcim a potom po dobu nevyhnutnú na splnenie právnych povinností predajcu vyplývajúcich z účtovníctva a daňového vykazovania.

6. Záverečné ustanovenia
a) Ak by sa ukázalo, že niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú neplatné alebo neúčinné, neovplyvní to platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú oddeliteľné od neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
b) Predajca má právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky.
c) Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
d) Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 16.07.2023